101618-49-9

2,4-Pentadienamide,N-[2-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]ethyl]-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, (E,E)-